Zakres usług

Adwokat Renata Sapota-Jednorowicz prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego (roszczenia majątkowe, odszkodowania, zadośćuczynienia, ochrona dóbr osobistych, ochrona własności i posiadania, służebności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, dział spadku, zachowek, sprawy lokalowe, sprawy z zakresu ochrony konsumentów w tym upadłość konsumencka, ubezwłasnowolnienie, egzekucja orzeczeń)
 • karnego (obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, reprezentacja w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach dotyczących zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i inne z zakresu postępowania wykonawczego, obrona w sprawach o wykroczenia)
 • rodzinnego (rozwód, separacja, władza rodzicielska, ustrój majątkowy małżeński, kontakty z dziećmi, alimenty)
 • gospodarczego (roszczenia majątkowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zakładanie/przekształcenia/likwidacje spółek prawa handlowego i cywilnego)
 • pracy
 • ubezpieczeń społecznych
 • administracyjnego

Prawnik Renata Sapota-Jednorowicz świadczy usługi w następujących formach pomocy prawnej:

 • stała obsługa prawna,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, regulaminów, statutów oraz innych czynności prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • rejestrowanie spółek,
 • występowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach.